MEIJER | bouwkundig aannemer in utiliteitsbouw, woningbouw, projectontwikkeling, onderhoud, verbouwen en renovatie.

Meijer is een middelgrote bouwonderneming dat sinds 1935 ervaring heeft op het gebied van utiliteit-, woningbouw, onderhoud en renovatie. Toepassingsgebied voor het bedrijfssysteem is
‘utiliteits- en woningbouw’ en ‘onderhoud en renovatie’. Daarnaast ontwikkelt Meijer in samenwerking met Investia Vastgoed projecten voor eigen rekening en risico op het gebied van utiliteit- en woningbouw. Dit gedeelte valt buiten de scope en werking van dit bedrijfssysteem.


Meijer gelooft in duurzaam ondernemen en een goede samenwerking met opdrachtgevers, onderaannemers en werknemers. Meijer wil zich kenmerken door een goede prijskwaliteitverhouding, duurzaamheid, transparantie, betrokkenheid en persoonlijk contact. Daarbij wenst Meijer een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die te alle tijden streeft naar continuïteit, tevreden opdrachtgevers en medewerkers en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te kunnen realiseren heeft Meijer een bedrijfssysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu zijn geborgd. Bovendien voldoet dit bedrijfssysteem aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015 en de eisen van VCA** 2017/6.0 zodat de werking van dit bedrijfssysteem ook door onafhankelijke partijen kan
worden geverifieerd en bevestigd.


Het bedrijfssysteem stelt zeker dat alle gemaakte afspraken met klanten kunnen worden nagekomen. Daarnaast waarborgt het de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers, onderaannemers, bezoekers en klanten op een zodanige wijze dat zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Persoonlijk letsel, brand, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen dienen te worden voorkomen en negatieve effecten op het milieu moeten zoveel mogelijk worden beperkt en waar mogelijk worden verbeterd. Een belangrijk aspect van het bedrijfssysteem is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Deze verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van evaluaties met opdrachtgevers, een goede interne
overlegstructuur en periodieke interne audits.


Het management is verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het bedrijfssysteem. Eén maal per jaar formuleert zij een aantal doelstellingen die zich richten op de continuïteit van
de organisatie, de kwaliteit van de dienstverlening, veiligheid, gezondheid, milieu en klantentevredenheid. Deze doelstellingen worden uitgewerkt, opgevolgd en waar nodig bijgesteld. Daarnaast neemt zij alle mogelijke maatregelen om het beleid ten uitvoer te brengen en te zorgen dat dit beleid door alle medewerkers wordt begrepen, onderschreven en uitgedragen.


Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van alle afspraken die zijn vastgelegd in het bedrijfssysteem. Het beheer van het bedrijfssysteem is gedelegeerd aan de KAM-coördinator. De KAM-coördinator draagt zorg voor het onderhoud van het bedrijfssysteem, de interne audits en de rapportage aan het management.