Meijer is een middelgrote bouwonderneming met meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van utiliteit-, woningbouw, onderhoud en renovatie. Meijer gelooft in duurzaam ondernemen en een goede samenwerking met zowel klanten als werknemers en luistert dan ook goed naar de wensen van alle partijen. Zo ontstaat een langdurige en vertrouwde samenwerking.

Meijer kenmerkt zich door een goede prijs/kwaliteit verhouding, duurzaamheid, transparantheid, betrokkenheid en persoonlijk contact. Daarbij wenst Meijer een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie die te allen tijde streeft naar continuïteit, tevreden opdrachtgevers en medewerkers en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te kunnen realiseren heeft Meijer een bedrijfssysteem opgezet, waarin alle kritische momenten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu zijn geborgd. Bovendien voldoet dit bedrijfssysteem aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001: 2008, de eisen van VCA** en NEN-EN-ISO 14001:2004 zodat de werking van dit bedrijfssysteem ook door onafhankelijke partijen kan worden geverifieerd en worden bevestigd. Toepassingsgebied voor het bedrijfssysteem is ‘utiliteits- en woningbouw’ en ‘onderhoud en renovatie’.

Het bedrijfssysteem stelt zeker dat alle gemaakte afspraken met klanten kunnen worden nagekomen. Daarnaast waarborgt het de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers, onderaannemers, bezoekers en klanten op een zodanige wijze dat zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Persoonlijk letsel, brand, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen dienen te worden voorkomen en negatieve effecten op het milieu moeten zoveel mogelijk worden beperkt en waar mogelijk worden verbeterd. Een belangrijk aspect van het bedrijfssysteem is dat op een systematische wijze continu wordt gestreefd naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Deze verbeteringen kunnen worden geïnitieerd naar aanleiding van evaluaties met klanten, een goede interne overlegstructuur en periodieke interne audits.

Het management is verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het bedrijfssysteem. Eén maal per jaar formuleert zij een aantal doelstellingen die zich richten op de continuïteit van de organisatie, de kwaliteit van de dienstverlening, veiligheid, gezondheid, milieu en klantentevredenheid. Deze doelstellingen worden uitgewerkt, opgevolgd en waar nodig bijgesteld. Daarnaast neemt zij alle mogelijke maatregelen om het beleid ten uitvoer te brengen en te zorgen dat dit beleid door alle medewerkers wordt begrepen, onderschreven en uitgedragen.

Iedere medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van alle afspraken die zijn vastgelegd in het bedrijfssysteem. Het beheer van het bedrijfssysteem is gedelegeerd aan de Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) – Coördinator. Hij/zij draagt zorg voor het onderhoud van het bedrijfssysteem, de interne audits en de rapportage aan het management.